Komplexní Průvodce Pojmy z Realit, Stavebnictví a Energetiky

Přesně a srozumitelně vysvětlené pojmy z oblasti realit, stavebního práva a energetiky na jednom místě!

Vítejte na našem Slovníku Realitních a Stavebně-právních Pojmů! Tato stránka byla vytvořena s cílem poskytnout jasný a srozumitelný přehled klíčových termínů, které se běžně používají v oblastech realit, stavebnictví a energetiky. Přinášíme vám tento slovník jako komplexní průvodce světem nemovitostí, staveb a energetického hospodaření, který vám pomůže lépe porozumět specifikům, legislativě a principům těchto odvětví.

A

Advokátní úschova: Mechanismus ke zvýšení důvěry mezi smluvními stranami, kdy kupující vkládá peněz před určeným převodem, např. zápisem do katastru, u třetí osoby (advokáta), aby zajistil dodržení smluvních podmínek.

Akontace: První částka uhrazená z celkové kupní ceny, která ovlivňuje výši následujících plateb. "Bez akontace" znamená absence platby předem.

Anuita: Pravidelná splátka (často měsíční), skládající se ze splátky jistiny a úroků. U družstevních bytů se jedná o splátku úvěru spojeného s výstavbou nebo odkupem domu.

Ateliér: Prostor s vybavením bytu, avšak z technických důvodů (jako je hlučnost nebo nedostatečné přirozené osvětlení) není v katastru registrován jako byt.

Aukce: Prodejní metoda, při níž se produkt či služba prodá za nejvyšší nabídnutou cenu. Vyhrávající účastník má poté povinnost uzavřít kupní smlouvu.

Aukce anglická: Dražba, kde cena draženého předmětu narůstá přihazováním a prodává se za nejvyšší nabídku.

Aukce elektronická: Online hodnocení nabídek, kde dodavatelé mohou upravit své původní nabídky. Nabídky jsou automaticky hodnoceny systémem v reálném čase.

Aukce reverzní: Dražba, kde vyhlašovatel hledá nejnižší nabídnutou cenu. Účastníci přihazují, jak nízko jsou ochotni jít s cenou.

Aukce tichá: Účastníci zapisují své nabídky na papír. V případě veřejných nabídek se nabídky mohou měnit podle aktuálních cenových nabídek.

Apartmán: Bytová jednotka určená k rekreaci, obvykle s kuchyňkou a koupelnou.

B

Bankovní záruka: Závazek banky, že pokryje dluh až do určité částky, pokud dlužník nesplní své závazky, podmíněno obsahem záruční listiny.

Balkonová konstrukce - architektonický prvek umožňující vstup na otevřený prostor budovy.

Bezbariérové bydlení - bydlení uzpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bezbariérový přístup - přístup, který je upraven tak, aby byl vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Beton: Směs cementu, vody, písku a štěrku či kameniva, která po ztuhnutí vytváří pevný a odolný stavební materiál.

Betonová patka: Široká deska z betonu položená pod povrchem terénu, sloužící jako základní podpora pro stěny, sloupy nebo další konstrukční prvky.

Bodové základy: Malé, izolované betonové bloky, umístěné v určitých bodech pod konstrukčními prvky, např. pod sloupy.

Bonita klienta: Odráží schopnost klienta splácet úvěr včas a řádně, bere v úvahu příjmy a celkové finanční závazky.

Bourání: Proces rozložení nebo zničení stavební konstrukce, obvykle prováděný kvůli nové výstavbě nebo rekonstrukci.

Blower Door Test - test sloužící k měření netěsnosti obálky budovy.

Budova: Stálá stavba s pevným základem, obvodovými stěnami a střechou, obsahující alespoň dva samostatné prostory.

Budova rozestavěná: Konstrukce, jejíž první podlaží již naznačuje její konečné uspořádání, ale dosud nemá přiděleno číslo popisné.

Bungalov: Jednopodlažní dům, často charakteristický horizontálním rozložením a absencí sklepa.

Bývalý vlastník: Osoba, která dříve vlastnila nemovitost nebo jiný majetek, ale nyní ji prodala nebo převedla na jinou osobu.

Byt: Soubor místností v domě, určený pro trvalé bydlení a schválený stavebním úřadem.

Bytová jednotka: Samostatný a nezávislý obytný prostor v bytovém domě, který obsahuje všechny nezbytné funkční části pro bydlení jedné domácnosti.

Bytový dům: Budova primárně určená k bydlení s centrálním vstupem pro všechny bytové jednotky.

Bytový fond - soubor všech bytů v určitém území či oblasti.

BZEN - budova s téměř nulovou energetickou náročností.

Běžná údržba - pravidelné a opakované činnosti nutné k zachování stavby v dobrém stavu.


C - Č

Cenová mapa: Grafické zobrazení, často ve formě mapy, ilustrující průměrné ceny za m² nemovitostí v určitých lokalitách, ať už celé republiky či konkrétního města. Tento přehled je často zveřejněn místními správními orgány.

Číslo Evidenční: Unikátní identifikátor pro stavby určené k nepravidelnému obývání, které nemají přiděleno popisné číslo. Toto číslo je typicky přiděleno rekreačním objektům, chatkám, zahradním domkům a podobným.

Číslo Orientační: Číslo přidělené domu nebo budově pro snazší navigaci v konkrétní ulici. Na jedné straně ulice jsou čísla obvykle lichá a na opačné straně sudá.

Číslo Parcelní: Jednoznačný identifikátor pozemku v rámci katastrálního území. V závislosti na konkrétním katastrálním území může být pozemek označen v rámci dvou oddělených řad (pro stavební a pozemkové parcely) nebo v jednotné řadě pro všechny typy pozemků.

Číslo Popisné: Jedinečné číslo přiřazené každé samostatné budově s trvalým charakterem v obci. Každá taková budova má přiřazeno jedno konkrétní popisné číslo, které ji odlišuje od ostatních.

D

Družstevní byt: Byt ve vlastnictví bytového družstva s určenými právy a povinnostmi člena družstva.

Dům: Stavba určená primárně k bydlení, ale může také sloužit k jiným účelům, jako je skladování či administrativa.

 • Činžovní dům (nájemní dům): Budova obsahující několik nájemních bytů. Obyvatelé platí pravidelný nájem.
 • Dům na klíč: Stavba realizovaná dle hotové projektové dokumentace, připravena k okamžitému nastěhování po dokončení.
 • Dvojdům: Dvě obytné jednotky, spojené společnou stěnou a zrcadlově postavené dle stejného plánu.
 • Montovaný dům: Stavba sestavená z předem vyrobených stavebních dílů, nejčastěji v podobě panelového domu.
 • Nízkoenergetický dům: Budova s roční energetickou spotřebou mezi 15-50 kWh/m². Nízkou spotřebu zajišťují izolační materiály a moderní systémy vytápění.
 • Pasivní dům: Dům splňující přísná kritéria v oblasti energetické účinnosti s roční spotřebou méně než 15 kWh/m².
 • Polyfunkční dům: Budova, kde větší část zabírají nebytové prostory (např. obchody, sklady) a menší část je vyhrazena pro bydlení.
 • Rodinný dům: Menší obytná stavba určená primárně k bydlení s maximálně třemi samostatnými byty.
 • Roubený dům (roubenka): Tradiční dřevěná stavba postavená z vodorovně kladených hranolových kmenů.
 • Řadový dům: Série rodinných domů postavených vedle sebe s společnými nosnými zdmi.
 • Srub: Dřevěná stavba vybudovaná z kulatých kmenů kladených vodorovně.
 • Vícegenerační dům: Rodinný dům navržený tak, aby v něm mohly společně bydlet více generací s oddělenými bytovými jednotkami.
 • Vila: Luxusní rezidenční nemovitost, často obklopená zahradou, určená pro jednu či více rodin.

E

Energetická náročnost budovy: Reprezentuje množství energie potřebné k provozu budovy, včetně aspektů jako vytápění a větrání.

Exekuce: Soudně nařízený postup, kdy je majetek (movitý či nemovitý) zabaven a následně zpeněžen ve veřejné dražbě.

Exkluzivní zastoupení: Výhradní právo zprostředkovat prodej nemovitosti, zpravidla udělené jedné realitní kanceláři na základě smlouvy.

F

Fixní úroková sazba: Uroková sazba, která zůstává neměnná buď po celou dobu splácení úvěru nebo po dobu stanovenou ve smlouvě.

Fond oprav: Fond vytvořený vlastníky bytů pro financování údržby a oprav společných částí budovy. Výše příspěvků je odvozena od podílu vlastnictví každého jednotlivého vlastníka.

Franšízing: Smluvní vztah, kdy jedna strana (franšízant) získává právo provozovat obchod pod značkou a dle obchodního modelu franšízodárce.

Fyzická osoba: Jednotlivec, který nabývá právní subjektivitu při narození a ztrácí ji smrtí. Plnou právní způsobilost získává v 18 letech.

G

Garsoniéra (garsonka): Jednoduchý byt obvykle bez samostatné kuchyně.

Galerie: Prostor ve vyšším patře budovy, často sloužící jako chodba nebo vyhlídkový prostor.

Geodetická specifikace: Přesné vymezení hranic a rozměrů nemovité věci či katastrálního území na základě měření.

Geometrický plán: Dokument obsahující technické informace o nemovitosti, potřebný pro zápis do katastru nemovitostí.

H

Hrubá stavba: Struktura s hotovými základy a střechou, avšak bez finálních prvků jako jsou omítky, dveře, okna nebo podlahy.

Hypoteční banka: Banka zaměřená primárně na poskytování hypotečních úvěrů k financování nemovitostí.

Hypoteční úvěr (hypotéka): Úvěr, který je zabezpečen pomocí zástavy nemovitosti. Nemovitost, která slouží jako zabezpečení, může patřit dlužníkovi nebo třetí osobě. V závislosti na účelu úvěru může být výnos z hypotéky použit specifikovaným způsobem, např. na nákup nebo výstavbu domu.

Hypoteční zástavní listy: Speciální typ dluhopisů, jejichž hodnota a výnosy jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. Vydávání těchto dluhopisů je vyhrazeno pouze bankám s odpovídajícím oprávněním a pohledávky z hypotečních úvěrů, které slouží jako zabezpečení, nesmí překročit 70 % hodnoty zastavených nemovitostí.

CH

Chalupa: Tradiční venkovská obytná stavba, obvykle menšího rozměru a často s historickým charakterem.

Charakter nemovitosti: Specifikuje typ a vlastnosti nemovitosti, například, zda se jedná o byt, rodinný dům, komerční prostor atd.

Chata: Menší rekreační objekt, obvykle umístěný v přírodním či rekreačním prostředí, určený k občasnému bydlení.

Chodník: Uzce definovaný pás pozemku či část stavebního pozemku, určený pro pěší dopravu.

Chybná výstavba: Stavba, která byla postavena v rozporu s povolením, normami, nebo technickými standardy.

Chybovost: Míra či procento chyb v nějakém procesu, často používáno v kontextu stavebnictví k označení chyb v průběhu výstavby.

Chybný právní úkon: Právní krok, který byl proveden v rozporu s platnými právními předpisy nebo jinými nezbytnými podmínkami.

Chystáte se prodat nemovitost? Procházíte rozvodovým řízením a nevíte jak naložit s bytem? Přišli jste o někoho blízkého a řešíte vypořádání dědictví jehož součástí je také nemovitost? Pak budete zcela jistě potřebovat znát její tržní cenu. Rádi Vám vypracujeme odhad domu či bytu. Známe velmi dobře ceny nemovitostí v Praze, Brně, Olomouci i v dalších regionech. Obraťte se na naše zkušené realitní makléře.

I

Identifikace parcel: Proces ověření shody zápisu a vizualizace nemovitosti v katastrálním rejstříku. Pokud není možné dosáhnout shody, vyžaduje se vytyčení pozemku a vytvoření geometrického plánu.

Inkaso: Platební mechanismus, kdy věřitel přímo strhává splátky z bankovního účtu dlužníka.

Insolvence: Situace, kdy subjekt není schopen splácet své dluhy a nesplňuje své finanční závazky.

Insolvenční řízení: Právní postup, jehož cílem je řešení platební neschopnosti subjektu dle insolvenčního zákona.

J

Jednotkový nájem: Cena stanovená za pronájem jednotkové plochy nemovitosti, obvykle vyjádřena v Kč/m² měsíčně.

Jednotné stavební povolení: Povolení, které kombinuje rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení do jednoho dokumentu.

Jednopatrový dům: Dům s jedním patrem nad zemí.

Jednorázová nájemní smlouva: Smlouva o pronájmu nemovitosti uzavřená na jednorázovou akci nebo omezenou dobu, po jejímž uplynutí smlouva automaticky zaniká.

Jistina: Základní částka půjčky, kterou dlužník splácí věřiteli, mimo úroků a jiných poplatků.

Jištění nemovitosti: Proces, kdy se nemovitost zastaví jako záruka za splacení dluhu či úvěru.

Jižní orientace: Popis pozice nemovitosti vzhledem k světovým stranám, kdy hlavní obytné prostory jsou orientovány na jih.

Jmění: Souhrn všech majetkových hodnot (movitého a nemovitého majetku), které patří určité osobě nebo subjektu.

Jmění manželů: Souhrn majetkových hodnot, které náleží oběma manželům, buď individuálně nebo společně, v průběhu manželství.

Jurisdikce: Právní oblast nebo geografická oblast, ve které má soud nebo státní orgán pravomoc a kompetenci rozhodovat v určitých záležitostech.

K

Katastr nemovitostí: Centralizovaný rejstřík obsahující detailní informace o nemovitostech včetně jejich popisu, polohy a vlastnických práv. Kromě pozemků zahrnuje budovy, některé stavby a jednotlivé bytové a nebytové prostory.

Katastrální mapa: Detailní mapa zobrazující nemovitosti v konkrétním katastrálním území. Ačkoliv moderní verze může existovat v digitální formě, její přesnost může v některých oblastech kolísat.

Katastrální úřad: Instituce zodpovědná za správu a údržbu katastru nemovitostí, s jedním takovým úřadem v každém kraji.

Katastrální území: Specifikovaná oblast, která je základním územním prvkem v katastru nemovitostí, často korespondující s územím obce nebo její části.

Kauce: Finanční záruka vložená za účelem zajištění splnění závazku.

Kolaudace: Proces schvalování nově postavené nebo rekonstruované budovy, prověřující její shodu s předpisy a normami.

Kolaudační řízení: Postup, během kterého stavební úřad ověřuje, zda stavba odpovídá schválené dokumentaci a jestli splňuje všechny bezpečnostní normy.

Konsolidace dluhu: Proces sloučení více dluhů do jednoho s novými platebními podmínkami, často s cílem snížit úrokovou sazbu nebo prodloužit dobu splacení.

Komerční nemovitost: Nemovitost primárně určená pro obchodní či podnikatelské účely, včetně obchodních prostor, kanceláří a restaurací.

Kupní smlouva: Písemný dokument potvrzující dohodu mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji nemovitosti, obsahující klíčové detaily o transakci.

L

List vlastnictví: Oficiální dokument vydávaný katastrálním úřadem potvrzující vlastnická práva k nemovitosti. Obsahuje podrobné informace o nemovitosti, jako je katastrální území, část obce, identifikace katastrálního úřadu, vlastník, čísla popisná a evidenční, parcelní číslo a druh pozemku. Dále zahrnuje informace o věcných břemenech, omezeních vlastnických práv a historii převodů vlastnictví.

Lodžie: Architektonický prvek budovy, částečně otevřený prostor, který je kryt střechou a nevyčnívá z hlavní stěny budovy. Typicky je umístěn na vyšším patře a umožňuje výhled ven.

Loft (loftový byt): Byt vzniklý přestavbou průmyslového prostoru, obvykle v horním patře či podkroví.

M

Marže: Finanční rozdíl mezi prodejní cenou produktu či služby a její náklady na výrobu či pořízení. Představuje zisk, který obchodník získává z transakce.

Mezanin (mezipatro): Část budovy, která se nachází mezi hlavním přízemím a prvním patrem. Slouží často k rozšíření obytného nebo užitného prostoru.

N

Nájem: Dočasné přenechání nemovitosti třetí osobě (nájemci) za úplatu na základě souhlasu vlastníka.

Nájemce: Osoba, která si na základě smlouvy dočasně pronajímá nemovitost za úplatu na určitou dobu.

Nájemné: Finanční částka vyplácená pravidelně (nejčastěji měsíčně) za užívání pronajaté nemovitosti.

Nájemní smlouva: Písemná dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, v níž se stanoví podmínky pronájmu nemovitosti za úplatu na určitou dobu.

Nebytový prostor: Prostor určený k jiným účelům než k bydlení, např. k podnikání nebo skladování.

Nebytový prostor rozestavěný: Část budovy určená k nebytovým účelům, která je alespoň z vnější strany dokončená (s obvodovými stěnami a střechou).

Nemovitost: Objekt pevně spojený se zemí, jako je pozemek, dům, byt, nebytový prostor či jiná stavba.

Notářská úschova: Služba poskytnutá notářem, kdy jsou u něj uloženy cenné papíry, listiny nebo peníze s cílem jejich pozdějšího předání třetí osobě za splnění stanovených podmínek. Služba je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku.

O

Obytná plocha (RD + byt): Celková vnitřní plocha domu v m^2, kromě sklepů, místností pro úklid či balkonů.

Obytná místnost: Místnost v bytě, jako například obývací pokoj nebo ložnice, která je určena k trvalému bydlení. Tato místnost má podlahovou plochu alespoň 8 m^2, a pokud je jedinou místností v bytě, musí mít alespoň 16 m^2.

Ocenění nemovitosti: Hodnocení nemovitosti znalcem. I když by tržní cena měla odpovídat tomuto hodnocení, reálná cena je vždy dána nabídkou a poptávkou.

Odhadce: Osoba (fyzická či právnická) kvalifikovaná k určení tržní hodnoty nemovitosti.

Odhad ceny nemovitosti: Proces určení hodnoty majetku. V některých případech, zvláště u větších hodnot, může soud či notářská kancelář pověřit k ocenění soudního znalce. Takový odhad je často vyžadován při prodeji nebo převodu nemovitostí.

Osobní vlastnictví: Výraz označující situaci, kdy nemovitost (např. byt) je ve vlastnictví jednotlivce, nikoli družstva či městského orgánu.

P

Parcela (pozemek): Ohraničený kus země, vymezený a označený parcelním číslem.

Parcela pozemková: Pozemek, který není určen pro stavbu. Může to být zemědělský pozemek či vodní plocha.

Parcela stavební: Pozemek určený pro stavbu, evidovaný v katastru jako "zastavěná plocha a nádvoří".

Plomba: Záznam v katastru, označený "P", upozorňující na možné změny spojené s nemovitostí.

Plocha pozemku: Veškerá plocha pozemku v m2, včetně zastavěných částí.

Plocha pozemku bez RD: Celková plocha pozemku v m2 bez zastavěných částí, např. čistá zahrada.

Plocha užitná: Součet místností uvnitř budovy bez balkonů, lodžií, teras a dalších příslušenství.

Podlahová plocha: Plocha všech místností bytu včetně stěn a dalších svislých konstrukcí.

Plocha zastavěná (RD): Plocha určená k zastavění dle územního plánu. Specifikováno v katastru pro každou nemovitost.

Podnájem: Přenechání nemovité věci jiné osobě na dobu určenou ve smlouvě.

Podílové spoluvlastnictví: Vlastnictví nemovitosti, kde je více vlastníků, a každý má svůj ideální podíl.

Pohledávka: Nárok věřitele vyrovnat dluh od dlužníka.

Právní moc: Konečnost a nezměnitelnost rozhodnutí, pokud proti němu nebylo uplatněno odvolání.

Prohlášení vlastníka: Vložení do katastru určující jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb.

Pronájem: Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem na základě nájemní smlouvy.

Pronajímatel: Osoba přenechávající nemovitost nájemci za úplatu.

Provize: Odměna za zprostředkování obchodu, stanovena částkou nebo procenty.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): Dokument informující o energetické náročnosti budovy či její části.

Předkupní právo: Oprávnění osoby, aby jí byla věc nabídnuta ke koupi před ostatními.

Předhypoteční úvěr: Úvěr, který je možno později přeměnit na hypoteční.

Půdorys: Nákres budovy ukazující rozložení místností a další informace o konstrukci.

Q

Quorum: Minimum členů orgánu (např. valné hromady), které musí být přítomno, aby bylo možné přijímat rozhodnutí. V právním kontextu označuje požadovaný počet účastníků potřebný k platnému rozhodnutí.

Quartér: Termín používaný v urbanismu a architektuře k označení části města nebo oblasti s charakteristickým uspořádáním nebo funkcí.

R

Realitní makléř (realitní zprostředkovatel): Profesionál specializující se na zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí, s možností zaměření na rezidenční či komerční segment.

Rekonstrukce: Proces, při kterém jsou prováděny úpravy nemovitosti vedoucí k změně jejího původního účelu nebo technických specifikací.

Rekreační objekt: Stavba určená k odpočinku a rekreaci, zahrnující různé typy, od chat a chalup po hotely a penziony.

Renovace: Sada technických a stavebních zásahů zaměřených na obnovu a opravu nemovitosti, aby dosáhla svého původního stavu a funkcí.

Rezervační smlouva: Smlouva zaručující, že daná nemovitost nebude nabízena jiným zájemcům, obvykle uzavřená prostřednictvím realitní kanceláře.

Ručení: Formální závazek ručitele, v němž se zavazuje splnit dluh dlužníka v případě jeho neschopnosti či neochoty tak učinit.

Ručitel: Osoba (fyzická či právnická), která přebírá odpovědnost za splacení dluhu jiného subjektu v případě, že tento subjekt svůj závazek nesplní.

S

Smlouva o převodu: písemný vztah mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.

Smlouva o smlouvě budoucí: písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní.

Smlouva o výhradním prodeji: dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.

Smlouva o zprostředkování: zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).

Smluvní cena: cena, která je sjednána ve smlouvě. Výše ceny záleží na dohodě obou stran.

Smluvní pokuta: dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek.

Solvence: platební schopnost dostát svým závazkům.

Společné jmění manželů: forma spoluvlastnictví, kdy majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Spoluvlastnictví: vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně (spoluvlastník má určenou část, která patří jemu).

Spotřební úvěr: úvěr určený fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb.

Stavba: veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Stavební spořitelna: banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření.

Stavební povolení: povolení stavby stavebním úřadem, které je nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavební úřad zabezpečuje stanovenými podmínkami hlavně ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, případně jiných předpisů a technických norem.

Stvrzenka: doklad o převzetí finanční částky.

Šachta: Vertikální průchod v budově, často určený pro výtah, komín nebo instalace.

Šatna: Místnost určená k uskladnění oděvů a obuvi.

Šetření energií: Proces nebo opatření zaměřená na snižování spotřeby energie v budovách či v domácnostech.

Šikmá střecha: Typ střechy, který má sklon, často využívaný k odvádění deště a sněhu.

Šindel: Malé destičky (často dřevěné, ale mohou být i z jiných materiálů), které se kryjí a slouží k pokrytí střechy nebo fasády.

Škoda: Poškození či zničení majetku, může být fyzické nebo ekonomické.

Škodní událost: Nehoda nebo jiná neočekávaná událost, která způsobuje škodu na majetku.

Špatné stavební provedení: Nedostatky v konstrukci nebo provedení, které mohou ovlivnit kvalitu, bezpečnost nebo trvanlivost stavby.

Špunt: Vertikální prvek, který se zatlouká do země, často slouží k zajištění stavební jámy.

Šroubovice (zemní vrut) : Typ základů, který se šroubuje do země a slouží k stabilizaci lehkých konstrukcí nebo k zachycení vodorovných sil.

Terasa: venkovní část budovy, která není zastřešená a počítá se do užitné plochy nemovitosti.

Termínovaný vklad: jednorázový vklad, který se během smluvního období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

Tržní cena: vyrovnává nabídku a poptávku. Je to cena, za kterou je kupec ochotný službu nebo nemovitost pořídit.

Tržní ocenění nemovitosti: cena, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě ke stejnému dni.

Tržní odhad: reálná hodnota nemovitosti na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

U

Účelový úvěr: Poskytnutý na konkrétní, předem definovaný účel, který nelze během trvání úvěru změnit. Typicky nabízí nižší úrokovou sazbu než neúčelové úvěry.

Účelový příslib: Písemné prohlášení banky garantující poskytnutí úvěru klientovi za předpokladu splnění dohodnutých podmínek.

Územní plán: Dokument reflektující územně plánovací strategii. Má za cíl nalézt vyvážený stav mezi potřebami životního prostředí, hospodářství a komunity obyvatel, zajišťujíc přitom prostor pro další výstavbu a udržitelný rozvoj.

Územní plán obce: Specifikuje urbanistickou koncepci pro danou oblast či obec. Adresuje funkční využití ploch, určuje regulace a vymezuje hranice stavitelných území.

Územní rozhodnutí: Rozhodnutí vydávané stavebním úřadem v souladu se stavebním zákonem. Určuje parametry pro navrhované území a zajišťuje soulad s územním plánem, respektuje architektonické hodnoty, ochranu zdraví a životního prostředí a rozhoduje o námitkách zúčastněných stran.

V

Věcné břemeno: Omezuje vlastníka nemovitosti v tom, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet. Umožňuje osobě oprávněné užívat majetek, např. za účelem zajištění doživotního bydlení rodičů, pokud byt či dům převedou na své děti.

Věřitel: Osoba, která má právo požadovat splnění závazku od dlužníka. Věřitel má pohledávku vůči dlužníkovi.

Vlastník nemovitosti: Fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti. Toto vlastnictví lze doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí. Vlastník má v mezích zákona právo držet nemovitost, užívat ji a čerpat z ní užitky.

Výměra parcely: Udává plošný obsah pozemku, vyjádřený v čtverečních metrech. Toto měření je založeno na geometrickém určení pozemku a je evidováno s přesností dle metody měření. Zpřesnění výměry nemění právní vztahy k pozemku.

Výpis z katastru nemovitostí: Veřejný dokument, který obsahuje seznam nemovitostí v určitém katastrálním území. Zahrnuje polohu, nákresy, informace o parcelách a nemovitostech, stejně jako informace o právech k nim. Vydává ho katastrální úřad.

X

Xenonové osvětlení: Typ osvětlení využívající xenonové výbojky. V architektuře a stavitelství se může vyskytnout například ve formě osvětlení bezpečnostních východů či speciálního exteriérového osvětlení.

Xerofytická zahrada: Typ zahrady navržený tak, aby minimalizoval spotřebu vody. Skládá se především z rostlin odolných vůči suchu.

X-faktor v architektuře: Neformální termín označující unikátní, neobvyklou nebo inovativní charakteristiku, design či prvek v architektonickém díle.

Y

Ytong: Značka a typ stavebního materiálu, konkrétně pórobetonového bloku. Ytong bloky jsou známy pro svou lehkost, dobré tepelně izolační vlastnosti a snadnou opracovatelnost.

Yield (výnos): Pojem v ekonomii a investicích označující výnos, například z nemovitosti. V realitách se může jednat o roční výnos z pronájmu nemovité věci ve vztahu k její kupní ceně.

Z - Ž

Zastavěný pozemek: pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu.

Zastavěný stavební pozemek: pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely, které tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, často ohraničený společným oplocením.

Zástavní právo: právo vznikající na základě smlouvy, které zajišťuje splnění pohledávky (jako je např. hypoteční úvěr). Pokud dlužník nesplní své závazky, zástavní věřitel má právo zpeněžit zastavenou věc (např. nemovitost).

Zástavní věřitel: osoba nebo entita, která má pohledávku zajištěnou zástavním právem vůči dlužníkovi.

Zemní vrut : Typ základů, který se šroubuje do země a slouží k stabilizaci lehkých konstrukcí nebo k zachycení vodorovných sil.

Znalecký posudek: odborný dokument vypracovaný znalcem či znaleckým ústavem, jehož cílem je určit hodnotu majetku nebo odpovědět na odborné otázky zadavatele. Musí splňovat kritéria stanovená Zákonem o oceňování majetku.

Zprostředkovatelská smlouva: smlouva, ve které se zprostředkovatel zavazuje za odměnu obstarat pro zájemce uzavření jiné smlouvy, a zájemce současně přijímá závazek odměnit zprostředkovatele v případě úspěšného uzavření smlouvy.

Zůstavitel: jedinec, jehož majetek a závazky po smrti přecházejí na dědice.

Žádost o stavební povolení: dokument podávaný na stavebním úřadu, jehož cílem je získat povolení k realizaci stavebního záměru.

Žadatel o úvěr: jednotlivec či právnická osoba požadující úvěr, který má právní způsobilost a trvalý pobyt na území ČR.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete naši asistenci, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom z vašeho hledání či nabídky nemovitosti udělali co nejpříjemnější zážitek.

Co nabízím kupujícím?

Koupě nemovitosti

Koupě nemovitosti je velkým krokem, který vyžaduje promyšlené a uvážlivé rozhodnutí. Ať už hledáte dům, byt, nebo jinou nemovitost, díky zkušenostem vám pomohou určit, co je pro vás nejdůležitější - ať už jde o cenu, lokalitu, specifika nemovitosti nebo jiné kritérium. Poradím vám, abyste se vyhnuli běžným rizikům a pastem. Mé služby zahrnují i pomoc s financováním nákupu.

Hypoteční úvěry

Financování nákupu nemovitosti může být komplexní proces. Nabízím dvě možnosti: můžete si vyřídit hypotéku sami, nebo můžete využít služeb našeho nezávislého hypotečního poradce. Tento poradce vám pomůže s výběrem hypotéky přesně podle vašich potřeb a možností, což může šetřit váš čas a peníze.

Technické inspekce

Technická inspekce nemovitosti vám poskytne jasné a detailní přehled o stavu nemovitosti, který vám pomůže udělat informované rozhodnutí. Budete mít jistotu, že se neuchýlíte k nákupu nemovitosti s vážnými technickými problémy, které by mohly vést k nákladným opravám v budoucnu.

Kromě toho, pokud je inspekce provedena před uzavřením kupní smlouvy, může sloužit jako vyjednávací nástroj pro upravení ceny na základě zjištěných nedostatků.


Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete naši asistenci, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom z vašeho hledání či nabídky nemovitosti udělali co nejpříjemnější zážitek.

Služby pro realitní makléře


 1. Odborná konzultace - Cílem odborné konzultace je pomoci vám vytvořit a implementovat inovativní strategie, které vám umožní vyniknout v konkurenci a poskytnout mimořádné služby vašim klientům.
 2. 3D scanování nemovitostí - Vytvořím pro vás detailní 3D model vaší nemovitosti, který umožní potenciálním zájemcům procházet si ji online z pohodlí svého domova.
 3. Profesionální fotografie - Moje profesionální fotografie zajistí, že vaše nemovitost bude prezentována v nejlepším světle a zaujme pozornost potenciálních kupců.
 4. Tvorba vizualizací - Vytvořím poutavé vizualizace, které pomohou zájemcům představit si budoucí vzhled a rozložení vaší nemovitosti.
 5. Videoprohlídky - Nabízím videoprohlídky, které umožní potenciálním kupcům prozkoumat každý kout vaší nemovitosti, aniž by museli opustit svůj domov.
 6. Homestaging - Pomohu vám upravit vaši nemovitost tak, aby co nejlépe splňovala očekávání kupujících a získala tak vyšší prodejní cenu.
 7. Cílení - Společně se zaměříme na optimalizaci vaší strategie cílení. Pomůžu vám lépe pochopit, jak identifikovat a oslovit vaše cílové skupiny, aby se zvýšila účinnost vašeho marketingu a prodeje.
 8. Automatizace procesů -  je klíčový aspekt pro zvýšení efektivity a produktivity v realitním prostředí. Poradím vám, jak využívat moderní technologie a softwarové nástroje pro automatizaci různých aspektů vaší práce, jako je sledování trhu, komunikace se zákazníky nebo správa dokumentů.
 9. A další služby dle vašich potřeb a přání.

Prozkoumejte mé stránky a zjistěte, jak vám mohu pomoci s vaší nemovitostí. Společně dosáhneme úspěchu a splníme vaše realitní sny!

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete naši asistenci, neváhejte nás kontaktovat.